Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TWOJWKLAD.PL
TEKST JEDNOLITY Z DNIA 29.05.2019

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 196 31-982 Kraków („PMPL-D” lub „Usługodawca”) usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.twojwklad.pl („Serwis”).

§ 1
DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji w Serwisie;
2. Konto – podstrona Serwisu zawierająca zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta. Dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu przez Klienta jednorazowej rejestracji i zalogowaniu do Konta.
3. Login – numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Serwisie;
4. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Serwisie;
6. Serwis – platforma udostępniania Konta, a także niepublicznych treści przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów powyżej 19 roku życia, dostępna za pośrednictwem adresu https://twojwklad.pl.
7, Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec strony, niezależne od danej strony, któremu strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

§ 2
KORZYSTANIE Z SERWISU


1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej:
Chrome 67.x lub nowsza
Firefox 61.x lub nowsza
IE 11.x lub nowsza
Microsoft Edge 40.x lub nowsza
Safari 11.x lub nowsza
Opera 54.x lub nowsza

2. Serwis prowadzony i udostępniany jest wyłącznie pełnoletnim użytkownikom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, poprzez stronę internetową będącą własnością Usługodawcy.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta lub kontakt@twojwklad.pl.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (w tym: do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta
b. umożliwienie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu w związku z udziałem w programie „Twój Wkład”;
c. komunikacji pomiędzy PMPL-D a użytkownikami Serwisu w celach informowania o programie „Twój Wkład” poprzez wysyłanie komunikatów sms lub email,
d.podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta

2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

3. Proces zawierania Umowy o Świadczenie Usług zwany jest również procesem rejestracji w Serwisie.

4. W celu rejestracji w Serwisie osoba, która ukończyła 19 rok życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinna:
a. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie tj. podać wszystkie dane wymagane przez formularz rejestracji, wyrazić (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkboxa”) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących programu „Twój Wkład” poprzez email lub sms oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje regulamin programu „Twój Wkład” oraz Politykę Prywatności,
b. potwierdzić swoje dane, klikając w link wysłany emailem i ustawić swoje Hasło (hasło powinno składać się z minimum 8 znaków oraz spełniać co najmniej dwa warunki z wymienionych: duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny),
c. uzyskać dostęp do Konta z wykorzystaniem Hasła i Loginu.

5. Na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji do serwisu mogą być wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Serwisu, niestanowiące informacji handlowej.

6. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) kompletnego formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu przez Klienta.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;
c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
d. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom
e. niezakładania więcej niż jednego Konta w Serwisie.

9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak i również związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu lub Hasła.

10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
c. nie umieszczania w Serwisie oraz nieprzesyłania z jego wykorzystaniem jakichkolwiek informacji, treści lub danych, których umieszczenie, przesłanie lub innego rodzaju rozpowszechnienie mogłoby stanowić naruszenie prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich,
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody PMPL-D,
e. każdorazowego wylogowania się w przypadku zakończenia danej sesji w ramach Serwisu,
f. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać przez Usługodawcę usunięte bez uprzedniego powiadomienia Klienta.
g. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.
h. Usługodawca może pozbawić Klienta, prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
I podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
II dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
11. Naruszenie któregokolwiek z postanowień wskazanych w ust. 8 i 10 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

§ 4
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając polecenie przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub wysłanie wiadomości email na adres kontakt@twojwklad.pl
2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta istnieją zobowiązania wobec Klienta, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy, możliwe jest niezwłocznie po realizacji zobowiązania przez Usługodawcę.
3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów rozumianych wyłącznie, jako (katalog zamknięty) rażące naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 5
REKLAMACJE USŁUG


1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.
2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie wiadomości e-mail kontakt@twojwklad.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§ 6
DANE OSOBOWE


Dane osobowe podane przez Klienta w miejscach do tego przeznaczonych, PMPL-D przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.


§ 7
PRAWA AUTORSKIE


Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.


§ 8
ZMIANA REGULAMINU


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn, w tym
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;
b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
– decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, lub
– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości z linkiem do Serwisu z Regulaminem, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, 2. systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi.
2. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. utratę przez Klienta danych w ramach Konta spowodowaną Siłą Wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Klienta,
b. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Klienta z Serwisu po zakończeniu danej sesji
c. skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz związane z tym ewentualne szkody,
d. skutki wykorzystania w trakcie procesu Rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody.
3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu technicznego Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem https://twojwklad.pl, gdzie możliwe jest przeglądanie, wydruk lub zapisanie Regulaminu w pamięci urządzenia (w formacie PDF).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania do Klienta, na rzecz którego świadczy usługę, na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania świadczonej przez siebie usługi bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów w drodze e-mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.