Regulamin programu

Aneks nr 4
do Regulaminu Niepublicznego Programu Konsumenckiego „Twój wkład” z dnia 15.05.2019
Organizator niepublicznego programu konsumenckiego „Twój wkład” (dalej jako „Program”) – spółka pod firmą Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: 31-982 Kraków, Aleja Jana Pawła II 196 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 289223, NIP 675-13-73-354, kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł, niniejszym zmienia regulamin Programu w następujący sposób:
1) dokonuje się zmiany postanowienia § 1 ust. 2 regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Program prowadzony jest od dnia 15.05.2019 roku do 31.12.2021 [„Okres Trwania”], przy czym Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawa uczestnika Programu nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu. Organizator zastrzega sobie również prawo wydłużenia Okresu Trwania Programu. O terminie zakończenia, zawieszenia lub przedłużenia Programu, Organizator powiadomi uczestników w Serwisie lub w materiałach informacyjnych wysyłanych Uczestnikowi kanałami komunikacji elektronicznej, na korzystanie, z których uczestnik uprzednio wyraził zgodę (m.in. e-mail, sms), z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.”

2) dokonuje się zmiany postanowienia § 1 ust. 3 regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 19 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które nie są zarejestrowane w programie IQOS Club prowadzonym przez Organizatora [„Uczestnicy”].”

3) w § 1 ust. 4 pkt a) regulaminu Programu skreśla się fragment postanowienia: „oraz członkowie ich rodzin”

4) w § 1 ust. 4 regulaminu Programu skreśla się ostatni akapit rozpoczynający się od słów: „Przez członków rodzin (…)”

5) dokonuje się zmiany postanowienia § 3 ust. 1 regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Program polega na możliwości otrzymania nagrody w zamian za przekazanie Organizatorowi danych kontaktowych pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych lub zawierających nikotynę zainteresowanych wypróbowaniem, zakupem lub uzyskaniem informacji o urządzeniu IQOS [„Konsument”], które zakończy się zakupem urządzenia IQOS przez Konsumenta na stronie internetowej www.iqos.com, u przedstawiciela Organizatora (dokonującego sprzedaży urządzenia IQOS na rzecz w imieniu Organizatora) lub w sklepie stacjonarnym IQOS (lista sklepów dostępna pod numerem infolinii IQOS 801 801 501), o ile zakup urządzenia IQOS będzie połączony z rejestracją przez tego Konsumenta jego danych osobowych w bazie danych użytkowników IQOS, prowadzonej przez Organizatora.”

6) dokonuje się zmiany postanowienia § 3 ust. 2 regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Zasady przebiegu Programu są następujące:

a) W celu wzięcia udziału w Programie należy założyć konto w serwisie internetowym www.twojwklad.pl z ograniczonym dostępem [„Serwis”], wypełniając w tym celu formularz dostępny na stronie internetowej www.twojwklad.pl,

b) Uczestnik może poinformować w ramach niepublicznej, prywatnej komunikacji Konsumenta zainteresowanego urządzeniem IQOS o możliwości jego wypróbowania, uzyskania informacji oraz zakupu w kanałach sprzedażowych Organizatora,

c) Jeżeli Konsument wyrazi chęć skontaktowania go z Organizatorem w celu wypróbowania, zakupu lub otrzymania większego zakresu informacji o urządzeniu IQOS [taki Konsument będzie zwany dalej „Osobą Zaproszoną”], Uczestnik wpisuje imię i numer telefonu Osoby Zaproszonej w przeznaczonym do tego formularzu dostępnym w Serwisie, potwierdzając, że Osoba Zaproszona wyraziła chęć kontaktu z Organizatorem. Przesłanie do Organizatora powyższych informacji może nastąpić również przy użyciu innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie,

d) Osoba Zaproszona otrzyma powiadomienie w formie SMS, informujące o przesłaniu zgłoszenia oraz zostanie poproszona o zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o urządzeniu IQOS na podany numer telefonu poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości oraz dokonanie dalszych czynności, zgodnie z przekazaną instrukcją. Po kliknięciu w link Osoba Zaproszona będzie miała również możliwość wyboru kanału wypróbowania lub zakupu urządzenia IQOS oraz po dokonaniu wyboru takiego kanału – otrzyma unikalny kod umożliwiający zakup urządzenia IQOS w obniżonej cenie po dokonaniu rejestracji w bazie danych użytkowników IQOS prowadzonej przez Organizatora,

e) Po dokonaniu przez Osobę Zaproszoną zakupu urządzenia IQOS połączonego z rejestracją w bazie danych Organizatora, z wykorzystaniem unikalnego kodu, o którym mowa w punkcie d) powyżej oraz niedokonania odstąpienia od takiej umowy sprzedaży [„Skuteczne Zaproszenie”], Uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości i w sposób opisany poniżej,

f) Osoba Zaproszona ma 90 dni na potwierdzenie i aktywację zaproszenia w trybie określonym w pkt d) powyżej. W przypadku braku dokonania aktywacji w w/w terminie, dane Osoby Zaproszonej zostaną usunięte z Systemu. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje również nagroda za Skutecznie Zaproszenie,

g) W przypadku potwierdzenia i aktywacji zaproszenia w trybie określonym w pkt d) powyżej, nagroda za Skuteczne Zaproszenie przysługuje Uczestnikowi nawet, gdy przesłanki Skutecznego Zaproszenia ziściły się po upływie 90 dni,

h) Maksymalna ilość Osób Zaproszonych w Programie przez jednego Uczestnika nie może przekroczyć 5 dziennie,

i) Odstąpienie przez Osoby Zaproszone przez danego Uczestnika co najmniej od 3 umów sprzedaży urządzenia IQOS w danym miesiącu kalendarzowym powoduje zablokowaniem konta Uczestnika w Serwisie na okres 30 dni, co powoduje, że Uczestnik nie może w tym okresie dokonywać działań opisanych w pkt c) powyżej. Dwukrotne zablokowanie konta Uczestnika w Serwisie w danym roku kalendarzowym uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu, odebrania mu dostępu do Serwisu oraz do odmowy wypłaty nagrody za zakup urządzenia IQOS, co do którego nie zrealizowane zostały wszystkie warunki Skutecznego Zaproszenia.”

7) dokonuje się zmiany postanowień § 4 regulaminu Programu poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1. Uczestnik za każde Skuteczne Zaproszenie otrzyma od PMPL-D nagrodę w wysokości 60 PLN.

2. Nagroda zostanie przyznana co do zasady w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakupu urządzenia IQOS przez Zaproszoną Osobę.

3. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę nagrody do czasu weryfikacji, czy wszystkie przesłanki Skutecznego Zaproszenia zostały zrealizowane (tj. do czasu bezskutecznego upływu terminu, w jakim Osoba Zaproszona mogła odstąpić od umowy sprzedaży urządzenia IQOS), a w przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika Organizator ma również prawo odmówić wypłaty nagrody, której otrzymanie byłoby związane z takim naruszeniem; w przypadku, gdy nagroda została już wypłacona Konsument będzie zobowiązany do jej zwrotu.

4. Nagrody opisane w niniejszym Regulaminie Uczestnik odbiera poprzez aplikację Instytucji Pieniądza Elektronicznego (IPE) wskazaną przez Organizatora. Po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją o nagrodzie, Uczestnik będzie mógł za pomocą numeru telefonu oraz kodu podanego w SMS zalogować się na stronie aplikacji IPE zgodnie z instrukcją otrzymaną w komunikacie od Organizatora i podać numer rachunku bankowego do przelewu zgodnie z Polską Normą NRB tj. Numer Rachunku Bankowego. Uczestnik ma 14 dni od dnia otrzymania ww. informacji na wypłatę nagrody z aplikacji IPE i jeśli nie zrobi tego w tym terminie Uczestnik traci prawo do nagrody.

5. Wypłata nagrody za Skuteczne Zaproszenie nastąpi tylko w przypadku tych Uczestników, którzy podadzą wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji płatności oraz wystawienia dokumentu PIT-11 (w przypadku Uczestników, którzy nie kupili urządzenia i nie są zarejestrowani w bazie konsumentów IQOS).

6. Dane, o których mowa ust. 5 powyżej należy uzupełnić w Serwisie w sekcji Dane do PIT podając:
a. Imię i nazwisko
b. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
c. Pesel
d. Numer telefonu komórkowego
e. Nazwa urzędu skarbowego
f. Adres e-mail


7. Uczestnik podając powyższe dane oświadcza, że dane są prawdziwe oraz wyraża zgodę na wysłanie informacji podatkowej PIT-11 na podany adres e-mail.
8. Na Uczestniku spoczywa obowiązek uzupełnienia danych z ust. 6 w momencie, gdy dokonał Skutecznego Zaproszenia zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu do 30 dni następujących po dniu, w którym zostało dokonane Skuteczne Zaproszenie. Jeżeli Uczestnik nie uzupełni powyższych danych lub podane dane będą niepoprawne (np. PESEL, Nazwa Urzędu Skarbowego) w terminie wskazanym powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia nagrody z danego miesiąca. Uzupełnienie danych po upłynięciu ww. terminu nie ma wpływu na skutek opisany powyżej – Uczestnik traci prawo do nagrody za miesiąc poprzedni.

9. Jeżeli Uczestnik zmieni numer telefonu komórkowego podanego w ramach rejestracji, a przed otrzymaniem informacji o możliwości odebrania nagrody, zgodnie z regulaminem Serwisu, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora kontaktując się z Organizatorem poprzez infolinię lub adres e-mail.

10. W przypadku dokonania zakupu urządzenia IQOS więcej niż jeden raz przez tę samą Osobę Zaproszoną, nagroda dla Uczestnika jest przyznawana tylko w przypadku pierwszego zakupu urządzenia IQOS przez Osobę Zaproszoną”.

8) dokonuje się zmiany postanowienia § 5 ust. 3 pkt a) regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„wprowadzać dane pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych lub zawierających nikotynę, które zainteresowane są udziałem w Programie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,”

9) dokonuje się zmiany postanowień § 6 regulaminu Programu poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„1. W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnik powinien:
a. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz Politykę Prywatności;
b. wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez PMPL-D w ramach Programu informacji na jego/jej numer telefonu i / lub adres e-mail za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym także z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Osób Zaproszonych jest Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 196.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. Dane osobowe Osób Zaproszonych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – wyrażonej zgody na komunikację marketingową.

4. Dane osobowe Uczestników oraz Osób Zaproszonych mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zw. z udziałem w Programie, a także administrowania i obsługi infrastruktury technicznej i informatycznej służącej do przeprowadzenia Programu. Dane osobowe Uczestników będą również wykorzystywane w celu wystawienia dokumentów PIT-11, jeśli wystawienie go jest wymagane właściwymi przepisami prawa podatkowego.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Programu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrodę w Programie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Programu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Udział w Programie i podanie danych są dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi oraz Osobie Zaproszonej przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Każdemu Uczestnikowi oraz Osobie zaproszonej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.

8. Aby skorzystać z ww. uprawnień oraz aby wycofać zgodę na kontakt Uczestnik oraz Osoba Zaproszona może napisać do Organizatora na adres email: kontakt@twojwklad.pl.

9. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników oraz Osób Zaproszonych określa Polityka Prywatności.”

10) dokonuje się zmiany postanowienia § 7 ust. 1 regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody otrzymane w Programie zgodnie z § 4 stanowią przychód Uczestnika.”

11) dokonuje się zmiany postanowienia § 7 ust. 4 regulaminu Programu poprzez zmianę słowa „Nagrody” na „nagrody”.

12) w § 8 ust. 1 regulaminu Programu dodaje się na końcu istniejącego postanowienia fragment: „lub e-mailem na adres: kontakt@twojwklad.pl.”

13) dokonuje się zmiany postanowienia § 8 ust. 2 regulaminu Programu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik będzie poinformowany pisemnie lub e-mailowo, w zależności od tego w jakiej formie złożył reklamację, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.”

Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem będą obowiązywać od dnia 1.09.2020. Pozostałe postanowienia regulaminu Programu pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1 do Aneksu – tekst jednolity regulaminu Programu

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Regulaminu Niepublicznego Programu Konsumenckiego “Twój wkład”

Tekst jednolity regulaminu Programu po zmianach dokonanych Aneksem nr 4

REGULAMIN PROGRAMU „Twój wkład”

§1
Zasady ogólne
1. Program „Twój wkład” [„Program”] jest organizowany przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: 31-982 Kraków, Aleja Jana Pawła II 196 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 289223, NIP 675-13-73-354, kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł (w całości wpłacony) [„Organizator” lub „PMPL-D”]. Niniejszy regulamin [„Regulamin” lub „Regulamin Programu”] określa zasady Programu.

2. Program prowadzony jest od dnia 15.05.2019 roku do 31.12.2021 [„Okres Trwania”], przy czym Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawa uczestnika Programu nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu. Organizator zastrzega sobie również prawo wydłużenia Okresu Trwania Programu. O terminie zakończenia, zawieszenia lub przedłużenia Programu, Organizator powiadomi uczestników w Serwisie lub w materiałach informacyjnych wysyłanych Uczestnikowi kanałami komunikacji elektronicznej, na korzystanie, z których uczestnik uprzednio wyraził zgodę (m.in. e-mail, sms), z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

3. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 19 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które nie są zarejestrowane w programie IQOS Club prowadzonym przez Organizatora [„Uczestnicy”].

4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji Programu tj.:
a) pracownicy: PMPL-D, Philip Morris Polska S.A., Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o., PMI Service Center Europe Sp. z o.o.;
b) pracownicy agencji współpracującej w ramach Programu z Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
c) osoby świadczące usługi na rzecz spółek wskazanych w punktach a i b powyżej.

§2
Informowanie Uczestników o Programie i komunikacja w ramach Programu

1. Informacje o Programie będą komunikowane w Serwisie, którego odrębny regulamin został opublikowany w Serwisie [„Regulamin Serwisu”] i jest dostępny dla Uczestników. W ramach Programu Organizator będzie przesyłał Uczestnikom inne informacje związane z

Programem. Informacje te mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, w tym między innymi: wiadomości sms, mms, komunikaty wyświetlane w Serwisie, wiadomości e-mail, w zakresie zgody udzielanej przez Uczestnika podczas rejestracji w Serwisie.

§3
Zasady Programu

1. Program polega na możliwości otrzymania nagrody w zamian za przekazanie Organizatorowi danych kontaktowych pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych lub zawierających nikotynę zainteresowanych wypróbowaniem, zakupem lub uzyskaniem informacji o urządzeniu IQOS [„Konsument”], które zakończy się zakupem urządzenia IQOS przez Konsumenta na stronie internetowej www.iqos.com, u przedstawiciela Organizatora (dokonującego sprzedaży urządzenia IQOS na rzecz w imieniu Organizatora) lub w sklepie stacjonarnym IQOS (lista sklepów dostępna pod numerem infolinii IQOS 801 801 501), o ile zakup urządzenia IQOS będzie połączony z rejestracją przez tego Konsumenta jego danych osobowych w bazie danych użytkowników IQOS, prowadzonej przez Organizatora.

2. Zasady przebiegu Programu są następujące:

a) W celu wzięcia udziału w Programie należy założyć konto w serwisie internetowym www.twojwklad.pl z ograniczonym dostępem [„Serwis”], wypełniając w tym celu formularz dostępny na stronie internetowej www.twojwklad.pl,
b) Uczestnik może poinformować w ramach niepublicznej, prywatnej komunikacji Konsumenta zainteresowanego urządzeniem IQOS o możliwości jego wypróbowania, uzyskania informacji oraz zakupu w kanałach sprzedażowych Organizatora,
c) Jeżeli Konsument wyrazi chęć skontaktowania go z Organizatorem w celu wypróbowania, zakupu lub otrzymania większego zakresu informacji o urządzeniu IQOS [taki Konsument będzie zwany dalej „Osobą Zaproszoną”], Uczestnik wpisuje imię i numer telefonu Osoby Zaproszonej w przeznaczonym do tego formularzu dostępnym w Serwisie, potwierdzając, że Osoba Zaproszona wyraziła chęć kontaktu z Organizatorem. Przesłanie do Organizatora powyższych informacji może nastąpić również przy użyciu innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie,
d) Osoba Zaproszona otrzyma powiadomienie w formie SMS, informujące o przesłaniu zgłoszenia oraz zostanie poproszona o zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o urządzeniu IQOS na podany numer telefonu poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości oraz dokonanie dalszych czynności, zgodnie z przekazaną instrukcją. Po kliknięciu w link Osoba Zaproszona będzie miała również możliwość wyboru kanału wypróbowania lub zakupu urządzenia IQOS oraz po dokonaniu wyboru takiego kanału – otrzyma unikalny kod umożliwiający zakup urządzenia IQOS w obniżonej cenie po dokonaniu rejestracji w bazie danych użytkowników IQOS prowadzonej przez Organizatora,
e) Po dokonaniu przez Osobę Zaproszoną zakupu urządzenia IQOS połączonego z rejestracją w bazie danych Organizatora, z wykorzystaniem unikalnego kodu, o
którym mowa w punkcie d) powyżej oraz niedokonania odstąpienia od takiej umowy sprzedaży [dalej jako „Skuteczne Zaproszenie”], Uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości i w sposób opisany poniżej,
f) Osoba Zaproszona ma 90 dni na potwierdzenie i aktywację zaproszenia w trybie określonym w pkt d) powyżej. W przypadku braku dokonania aktywacji w/w terminie, dane Osoby Zaproszonej zostaną usunięte z Systemu. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje również nagroda za Skutecznie Zaproszenie.
g) W przypadku potwierdzenia i aktywacji zaproszenia w trybie określonym w pkt d) powyżej, nagroda za Skuteczne Zaproszenie przysługuje Uczestnikowi nawet, gdy przesłanki Skutecznego Zaproszenia ziściły się po upływie 90 dni.
h) Maksymalna ilość Osób Zaproszonych w Programie przez jednego Uczestnika nie może przekroczyć 5 dziennie.
i) Odstąpienie przez Osoby Zaproszone przez danego Uczestnika co najmniej od 3 umów sprzedaży urządzenia IQOS w danym miesiącu kalendarzowym powoduje zablokowaniem konta Uczestnika w Serwisie na okres 30 dni, co powoduje, że Uczestnik nie może w tym okresie dokonywać działań opisanych w pkt c) powyżej. Dwukrotne zablokowanie konta Uczestnika w Serwisie w danym roku kalendarzowym uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu, odebrania mu dostępu do Serwisu oraz do odmowy wypłaty nagrody za zakup urządzenia IQOS, co do którego nie zrealizowane zostały wszystkie warunki Skutecznego Zaproszenia.

3. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania w ramach Programu następujących działań:

a) zakładania więcej niż jednego konta w Serwisie,
b) wprowadzania w Serwisie własnych danych osobowych jako Konsumenta,
c) wprowadzania nieprawidłowych danych własnych lub Konsumenta,
d) wielokrotnego wprowadzania danych tego samego Konsumenta,
e) rozpowszechniania informacji o Programie, w tym o urządzeniu IQOS, w sposób publiczny, osobom nieletnim lub niepalącym,
f) umieszczanie informacji o urządzeniu lub Programie w środkach masowego przekazu lub internecie, w tym w mediach społecznościowych,
g) wprowadzania w Serwisie danych osób nieletnich, niepalących lub osób, które nie są zainteresowane lub nie wyraziły zgody na przekazanie ich danych kontaktowych Organizatorowi,
h) zamieszczania w Serwisie treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
i) rozpowszechniania treści umieszczonych w Serwisie lub przekazywanych w ramach Programu,
j) wywoływania zakłóceń technicznych w Serwisie, ingerowania w systemy lub zabezpieczenia informatyczne Serwisu lub ingerowania w systemy informatyczne Organizatora,
k) wykorzystywania Programu lub Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

4. W przypadku podjęcia przez Uczestnika działań, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu, odebrania mu dostępu do Serwisu oraz do odmowy wypłaty nagrody za Skuteczne Zaproszenia dokonane w wyniku takich działań.

§ 4
Nagroda


1. Uczestnik za każde Skuteczne Zaproszenie otrzyma od PMPL-D nagrodę w wysokości 60 PLN.


2. Nagroda zostanie przyznana co do zasady w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakupu urządzenia IQOS przez Zaproszoną Osobę.

3. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę nagrody do czasu weryfikacji, czy wszystkie przesłanki Skutecznego Zaproszenia zostały zrealizowane (tj. do czasu bezskutecznego upływu terminu, w jakim Osoba Zaproszona mogła odstąpić od umowy sprzedaży urządzenia IQOS), a w przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika Organizator ma również prawo odmówić wypłaty nagrody, której otrzymanie byłoby związane z takim naruszeniem; w przypadku, gdy nagroda została już wypłacona Konsument będzie zobowiązany do jej zwrotu.

4. Nagrody opisane w niniejszym Regulaminie Uczestnik odbiera poprzez aplikację Instytucji Pieniądza Elektronicznego (IPE) wskazaną przez Organizatora. Po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją o nagrodzie, Uczestnik będzie mógł za pomocą numeru telefonu oraz kodu podanego w SMS zalogować się na stronie aplikacji IPE zgodnie z instrukcją otrzymaną w komunikacie od Organizatora i podać numer rachunku bankowego do przelewu zgodnie z Polską Normą NRB tj. Numer Rachunku Bankowego. Uczestnik ma 14 dni od dnia otrzymania ww. informacji na wypłatę nagrody z aplikacji IPE i jeśli nie zrobi tego w tym terminie Uczestnik traci prawo do nagrody.

5. Wypłata nagrody za Skuteczne Zaproszenie nastąpi tylko w przypadku tych Uczestników, którzy podadzą wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji płatności oraz wystawienia dokumentu PIT-11 (w przypadku Uczestników, którzy nie kupili urządzenia i nie są zarejestrowani w bazie konsumentów IQOS).

6. Dane, o których mowa ust. 5 powyżej należy uzupełnić w Serwisie w sekcji Dane do PIT podając:
a. Imię i nazwisko
b. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
c. Pesel
d. Numer telefonu komórkowego
e. Nazwa urzędu skarbowego
f. Adres e-mail

7. Uczestnik podając powyższe dane oświadcza, że dane są prawdziwe oraz wyraża zgodę na wysłanie informacji podatkowej PIT-11 na podany adres e-mail.

8. Na Uczestniku spoczywa obowiązek uzupełnienia danych z ust. 6 w momencie, gdy dokonał Skutecznego Zaproszenia zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu do 30 dni następujących po dniu, w którym zostało dokonane Skuteczne Zaproszenie. Jeżeli
Uczestnik nie uzupełni powyższych danych lub podane dane będą niepoprawne (np. PESEL, Nazwa Urzędu Skarbowego) w terminie wskazanym powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia nagrody z danego miesiąca. Uzupełnienie danych po upłynięciu ww. terminu nie ma wpływu na skutek opisany powyżej – Uczestnik traci prawo do nagrody za miesiąc poprzedni.

9. Jeżeli Uczestnik zmieni numer telefonu komórkowego podanego w ramach rejestracji, a przed otrzymaniem informacji o możliwości odebrania nagrody, zgodnie z regulaminem Serwisu, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora kontaktując się z Organizatorem poprzez infolinię lub adres e-mail.

10. W przypadku dokonania zakupu urządzenia IQOS więcej niż jeden raz przez tę samą Osobę Zaproszoną, nagroda dla Uczestnika jest przyznawana tylko w przypadku pierwszego zakupu urządzenia IQOS przez Osobę Zaproszoną.

§5
Warunki i zasady korzystania z Aplikacji


1. Organizator udostępnia w ramach Serwisu do korzystania nieodpłatnie Uczestnikom aplikację umożliwiającą wzięcie udziału w Programie [„Aplikacja”].

2. W celu uruchomienia i użycia Aplikacji Uczestnik powinien zalogować się do Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu.

3. W ramach Aplikacji Uczestnik może:
a. wprowadzać dane pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych lub zawierających nikotynę, które zainteresowane są udziałem w Programie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
b. uzyskać dostęp do informacji o swoim uczestnictwie w Programie,
c. otrzymywać od Organizatora wiadomości, komunikaty i informacje związane z Programem,
d. uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, a także innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Programie.

4. Udostępnianie Aplikacji (w tym udostępnianie loginu i hasła) osobom trzecim przez Uczestników jest zabronione i może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu przez Organizatora.

5. Warunki i zasady korzystania z Aplikacji nieopisane w niniejszym paragrafie reguluje Regulamin Serwisu, którego postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Uczestników oraz dla Organizatora i niezakłócający jego pracy.

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników zawarte są w Polityce Prywatności znajdujące się na stronie Serwisu.

§6
Ochrona danych osobowych Uczestników oraz Osób Zaproszonych.


1. W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnik powinien:
a. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz Politykę Prywatności;
b. wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez PMPL-D w ramach Programu informacji na jego/jej numer telefonu i / lub adres e-mail za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym także z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Osób Zaproszonych jest Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 196.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. Dane osobowe Osób Zaproszonych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – wyrażonej zgody na komunikację marketingową.

4. Dane osobowe Uczestników oraz Osób Zaproszonych mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zw. z udziałem w Programie, a także administrowania i obsługi infrastruktury technicznej i informatycznej służącej do przeprowadzenia Programu. Dane osobowe Uczestników będą również wykorzystywane w celu wystawienia dokumentów PIT-11, jeśli wystawienie go jest wymagane właściwymi przepisami prawa podatkowego.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Programu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrodę w Programie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Programu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Udział w Programie i podanie danych są dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi oraz Osobie Zaproszonej przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Każdemu Uczestnikowi oraz Osobie zaproszonej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.

8. Aby skorzystać z ww. uprawnień oraz aby wycofać zgodę na kontakt Uczestnik oraz Osoba Zaproszona może napisać do Organizatora na adres email: kontakt@twojwklad.pl.

9. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników oraz Osób Zaproszonych określa Polityka Prywatności.

§7
Obowiązki podatkowe Uczestnika niezarejestrowanego w bazie konsumentów IQOS


1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody otrzymane w Programie zgodnie z § 4 stanowią przychód Uczestnika.

2. Zgodnie z art. 42a ww ustawy Organizator będzie zobowiązany do sporządzenia informacji podatkowej PIT-11 o wysokości uzyskanego przychodu (o którym mowa w pkt 1 powyżej) i przesłania jej w terminie do końca lutego kolejnego roku Uczestnikowi oraz właściwemu ze względu na zamieszkanie Uczestnika Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie informacji podatkowej PIT-11 w sposób elektroniczny.

3. Wykazaną w informacji PIT-11 kwotę przychodu Uczestnik będzie zobowiązany uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.
4. Uczestnik jest zobowiązany przed otrzymaniem nagrody uzupełnić w Serwisie w zakładce Dane do odbioru nagrody wymagane dane, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego, Pesel oraz nazwę Urzędu Skarbowego, adres e-mail.

§8
Reklamacje


1. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z uczestnictwem w Programie w formie pisemnej na adres:
Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa
z dopiskiem „Twój wkład” lub e-mailem na adres: kontakt@twojwklad.pl.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik będzie poinformowany pisemnie lub e- mailowo, w zależności od tego w jakiej formie złożył reklamację, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
3. Reklamacje można złożyć w terminie do 60 dni po zakończeniu Okresu Trwania.

§9
Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom za pośrednictwem Serwisu www.twojwklad.pl.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy art. 919-920 Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn i wyłącznie powiadamiając o tym Uczestników. Zmiany te będą komunikowane Uczestnikom przez Serwis lub za pośrednictwem SMS lub e-mail nie później, niż 7 dni przed ich wejściem w życie. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może zrezygnować z udziału w Programie, informując o tym Organizatora.

ORGANIZATOR:
ORGANIZATOR: Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 196
31-982 Kraków